Obchodní podmínky SR

Home Košík Pokladna Obchodní podmínky Kontakt SK
Zákazník: nepřihlášený

Obchodní podmínky SR


Česko-Slovensko

Jak objednávat

Jednoduše vložte požadované zboží do košíku a pokračujte do zákaznického profilu. U prvního nákupu je potřeba zaškrtnout políčko "Nová registrace" a vyplnit všechny povinné údaje. Poté již stačí zvolit požadovaný způsob platby a objednávku odeslat. Prosíme, před odesláním objednávky překontrolujte, máte-li vyplněné všechny Vaše údaje.

Obvykle do 24 hodin od nás obdržíte email s datem odeslání Vaší objednávky a s podklady k platbě, jsou-li potřeba.

Způsob platby a poštovné

Pro zákazníky z Česka:
1. Platba dobírkou - Česká pošta - 170,- Kč
2. Platba převodem - Česká pošta - 80,- Kč

Pro zákazníky ze Slovenska:
1. Platba převodem na slovenský účet - Česká pošta - 180,- Kč (cca 6,70 €)

Dodací lhůta

Jelikož dočasně sídlíme mimo republiku, zásilky jsme nyní schopni odesílat zhruba dvakrát do měsíce, objednávejte proto prosím s předstihem. O přesném datu odeslání Vaší zásilky Vás budeme informovat emailem.

Kontakt

Sídlo firmy:
Dark Spirits - Ad Agency
Vítkovská 2103, 356 01 Sokolov
IČ: 73409065, DIČ: CZ8407022228
obchodní vedoucí: Petr Haník

Obchodní podmínky

Všechny ceny jsou včetně 21% DPH.
Obchodní podmínky jsou v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Všechny stříbrné šperky, které v našem e-shopu nabízíme, jsou ryzosti 925/1000.
Jsme řádně zaregistrovaní na Puncovním úřadu ČR. Evidenční číslo: 13136
V současnosti užívané české puncovní značky:Podání objednávky je ze strany zákazníka závazné dle našich obchodních podmínek.Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.Objednávka je ze strany zákazníka potvrzena dokončením objednávky (odesláním košíku ke zpracování) a tím se stává pro zákazníka závaznou.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí.Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.Všechny objednávky, včetně rezervací jsou závazné.

Zrušení objednávky zákazníkem
V případě, že platba za zboží již byla provedena a objednávka byla zrušena ještě před stavem rozpracovaná či expedicí zboží, bude částka převedena zpět na Váš účet.Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží (balné, doprava na poštu, administrativa,...) a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budeme nuceni předat firmě na vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení ve výši cca 0,5% za každý den. K tomuto kroku jsme byli "dotlačeni" chováním některých zákazníků a není pro nás nikterak příjemný. Slušných, korektně jednajících, zákazníků se samozřejmě netýká.

Zrušení objednávky naším obchodem
Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že je objednaný titul dlouhodobě nedostupný nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena. Pokud tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu, jakým může být např. náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.

Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se k tomu rozhodnete, kontaktujte nás prosím na info@paganshop.cz a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu pro vrácení peněz. Teprve potom odešlete zboží na adresu našeho skladu: Petr Haník, Vítkovská 2103, Sokolov 35601. Peníze za vrácené zboží kupující obdrží převodem na svůj bankovní účet nejpozději do 14 dnů.

Práva z vadného plnění
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.
4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.
5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího

Mimosoudní řešení sporů
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha, email: adr@coi.cz , web: www.adr.coi.cz a
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., tel: 420 495 215 266, email: spotrebitel@regio.cz, web www.konzument.cz. Poplatky za řízení nejsou, jazyk čeština, může být vedenou ústní nebo písemnou formou.


copyright © 2009 - Tomáš Karkoška       *      photo copyright - pohanskyobchod.cz